logo_Ede

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Beleidsplan 2018 – 2022 Stichting Erfgoed Ede

Zakelijke gegevens

De stichting draagt de naam Stichting Erfgoed Ede.
Het RSIN-nummer is 8524 84 069
Het vestigingsades is Hoflaan 65, 6715AH Ede
Telefoon 0318 624079
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer 57210810
IBAN NL11 RABO 0317 9818 62

Inleiding

De Stichting Erfgoed Ede is in maart 2013 opgericht met als doel het behoud en de bescherming van het bouwkundige en landschappelijke erfgoed, inclusief de historische (onder)grond, alsmede het behoud behoud en beschermen van immateriële cultuurhistorische waarden, een en ander binnen de gemeente Ede.

Doelstelling

De stichting vindt haar oorsprong in de constatering dat in de gemeente Ede, die groot in omvang is en zeven dorpen omvat, een veelheid aan culturhistorische activiteiten plaatvindt, die enerzijds echter veelal beperkt blijven tot een individueel dorp, anderzijds niet aan de orde komen omdat een de gehele gemeente bestrijkende cultuur-historische organisatie ontbreekt. De stichting heeft hierin een faciliterende en bemiddelende rol.

Wat hebben we bereikt

  • Deelname aan overleg met overheden en organisatie over cultuur-historische onderwerpen
  • Inrichten van de website www.erfgoedede.nl, die ten doel heeft het ontsluiten van cultuur-historische kennis.
  • Initiëren van cultuur-historische projecten. De Stichting Educatiecentrum de Goudsberg is het resultaat van een dergelijk initiatief. Deze SEC is opgericht nadat, op initiatief van de SEE, de “Muur van Mussert” was aangewezen als rijsmonument. De SEC heeft als doel het educatieve hergebruik van de Muur.
  • De stichting heeft zorggedragen voor fondsenwerving teneinde het uitgeven van een boek over huis en landgoed Kernhem bij Ede mogelijk te maken. Hiervoor is subsidie verkregen van de Rabobank en de gemeente Ede (dit laatste in de vorm van aankoop van een aantal van deze boeken).
  • Een ander initiatief heeft geresulteerd in een recent gestart onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naar een vrijwel vergeten maar uniek loopgravenstelsel uit 1907 op de Eder Hei.
  • Ook heeft de stichting recent kunnen bereiken dat een tweetal barakken van de voormalige Militair Geneeskundige Dienst te Ede uit 1907 zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Onderzocht wordt of deze barakken verplaatst kunnen worden. Het ligt in de bedoeling dat ze door schenking in bezit van de stichting komen.

Wat willen we verder bereiken

De stichting zal zich projectmatig blijven bezighouden met cultuur-historische onderwerpen in de gemeente Ede. Momenteel wordt meegewerkt aan het gemeentelijke project “Visieontwikkeling Kernhem”, dat tot doel heeft een meerjarenvisie voor het landgoed Kernhem te formuleren.

De gemeente Ede heeft een tweetal barakken van de voormalige Militair Geneeskundige Dienst Ede, die dateren uit 1907, aangewezen als gemeentelijk monument. In samenwerking met de eigenaar, Iprox BV, wordt gewerkt aan een restauratieplan en herbestemming. De Stichting Erfgoed Ede en eigenaar Iprox BV zijn overeengekomen dat de barakken in eigendom en beheer van de Stichting Erfgoed Ede komen. Dit zal in de loop van 2019 middels een notariële acte worden geformaliseerd.

Geldmiddelen

De stichting is voor haar financiering afhankelijk van sponsoring en subsidie op projectbasis. Incidenteel zijn er geringe inkomsten uit boekverkoop. Inkomsten van de stichting worden verkregen ten gunste van een project, en daar ook aan besteed. Van vermogensvorming van enige omvang is geen sprake, eventueel vrijkomende gelden worden aangewend voor de doelen van de stiching.

De in voorgaande alinea genoemde barakken moeten gerestaureerd worden. /Naar verwachting zal dit kunnen worden gefinancierd uit gemeentelijke en provinciale fondsen voor restauatie en herbestemming van monumenten.